TERMS AND CONDITIONS

A l g e m e n e    v o o r w a a r d e n

 

  1. Toepassing en goedkeuring voorwaarden

 

1.1 De bestelling en verkoop van producten en diensten via www.teleskopen.nl of www.dutchdigitalworks.nl wordt u aangeboden door De Heer Dirk van den Herik, zelfstandige onder de benaming dutch digital works, met ondernemingsnummer Kvk 58976701

en zetel te Noorder Leidsevaart 13, 2182NA Hillegom (hierna de verkoper).

1.2 Onder “Koper” wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een of meerdere product(en), aankoopt via de webshop evenzo iedere bezoeker van de webshop.

1.3 Huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al de verkopen aangeboden op en gerealiseerd via de webshop www.teleskopen.nl of andere overeenkomsten tot stand gekomen via de webshop of direct via andere media (zoals telefoon of e-mail maar niet gelimiteerd tot deze).

1.4 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden, met name degene die gelden voor de verkoop of verhuur in de winkel van verkoper.

1.5 De verkoper is uitsluitend actief in Europa. Bijgevolg kan de verkoper uw bestelling enkel aanvaarden indien het leveringsadres in Europa gelegen is en dit leveringsadres geen postbusadres is.

1.6 Door het plaatsen van een bestelling via de webshop verklaart de koper kennis te hebben genomen van de verkoopsvoorwaarden en aanvaardt de koper de verkoopsvoorwaarden.

1.7 Indien bij een gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig zouden worden verklaard, blijven de overige bepalingen van deze verkoopsvoorwaarden integraal van kracht.

 

  1. Tot standkoming van de overeenkomst

 

2.1 Er komt slechts een verkoopsovereenkomst tussen de verkoper en de koper tot stand nadat de bestelling van de (potentiële) koper expliciet wordt aanvaard door de verkoper die de koper hiervan bij bevestigingsschrijven op de hoogte stelt.

2.2 De ontvangst van het bevestigingsschrijven door de koper is het ogenblik waarop de overeenkomst wordt gesloten.

2.3 De verkoper behoudt zich het recht voor de bestelling niet te aanvaarden of desgevallend de overeenkomst te ontbinden zonder hiervoor aan de koper enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, doch mits terugbetaling van de eventueel betaalde sommen.

In het bijzonder wanneer in het verleden problemen zijn gerezen met degene die de bestelling plaatst of diens gezinsleden in het geval van natuurlijke personen, alsook indien in het verleden problemen zijn gerezen op het opgegeven leveringsadres of in het geval van nog openstaande facturen.

 

3. Prijzen

 

3.1 De prijzen van de producten worden aangegeven in euro met alle taksen inbegrepen, uitgezonderd de deelname in de verzendingskosten.

3.2 De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, niettemin worden de producten gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik dat de bestelling wordt aanvaard. Uitzondering hierop vormen de goederen die tegen een vreemde valuta worden ingekocht. Eventuele koerswisselingen worden dan verrekend op moment van levering.

3.3 De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (typ)fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen waarvan de koper redelijkerwijs moest aannemen dat deze (typ)fouten betreffen.

3.4 De verschuldigde prijs is deze welke wordt vermeld in het bevestigingsschrijven (met in achtnemend artikel 3.2).

3.5 De verkoper behoudt zich het recht voor de verschuldigde prijs na het totstandkomen van de overeenkomst te wijzigen bijvoorbeeld op basis van prijswijzigingen van invloed op de verzendingskosten, nieuwe taksen of (typ)fouten.

3.6 Indien de prijs wordt verhoogd, dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden zonder kosten te zijner last noch gehoudenheid van de verkoper tot het betalen van eventuele schadevergoeding.

3.7 De producten blijven eigendom van de verkoper tot deze de prijs volledig en definitief betaald heeft gekregen.

 

  1. Betaling

 

4.1 Voor de bestelling van producten via de webshop kan betaling worden gedaan via bankoverschrijving. Kosten voorvloeiende uit de wijze van betalen zijn voor rekening van koper.

Bij gebruik van hogervermelde betalingssystemen dient de koper uiteraard ook de eventuele voorwaarden van de betrokken beheerders te respecteren, tevens is de verkoper geen partij in de relatie tussen de koper en de beheerder van het betaalsysteem.

4.2 De verkoper verbindt zich ertoe om naar best vermogen de veiligheid van de gebruiker van de webshop te garanderen, doch kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke schade door het onveilig, foutief of nalatig gebruik van de webshop door de koper zelf, noch voor gebeurlijke schade aangericht door derden die misbruik zouden maken van de website of het betalingssysteem, behoudens grove schuld of opzet vanwege de verkoper, zijn aangestelden of lasthebbers.

4.3 De verkoper respecteerd het recht met betrekking tot terugbetaling van de betaalde som met de uitzondering van producten die zijn aangepast  zoals bv (maar niet gelimiteerd tot) alle aanpassingen aan sensors maar ook producten die als defect of anderzins niet functionerend zoals bedoelt worden aangeboden. Terugbetaling van de betaalde som geschied dan met aftrek van kosten welke nodig zijn om de veranderingen die gedaan zijn door Dutch Digital Works of andere in opdracht van deze, ongedaan te maken.

4.4 In het geval een betalingstermijn werd bedongen en in elk geval 5 dagen na levering is de koper, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling , een moratoire intrest verschuldigd voor laattijdige betaling van 20 % per maand en een schadevergoeding van 15% met een minimum van 50,00 €.

 

  1. Levering

5.0 Dutch Digital Works overhandigd de goederen, mede gezien de waarde, in principe alleen persoonlijk aan koper. Echter op expliciet aangeven van koper en door akkoord te gaan met deze voorwaarden kunnen de goederen worden verzonden. Dit gebeurd aangetekend tot waarde van 500 euro, met de transporteur welke zal worden aangegeven door koper. Indien geen transporteur wordt aangegeven zal als standaard transporteur Postnl worden  gebruikt.

5.1 De producten worden opgestuurd naar het verzendingsadres dat wordt opgegeven bij de bestelling (thuisadres of ander adres).

5.2 Uiteraard stelt de verkoper alles in het werk binnen een zo kort mogelijke termijn de producten te leveren, de koper stelt alles in het werk de producten in ontvangst te nemen tijdens de leveringstermijn.

5.3 Prijzen voor verzenden op de website gelden bij verzending via postnl. Verkoper behoudt zich het recht voor hiervan af te wijken mocht dit noodzakelijk zijn. De koper dient ten aller tijde hierover te worden geinformeerd door de verkoper. Eventuele verschillen in verzendkosten zijn voor rekening van de koper.

5.4 Werden de bestelde goederen niet binnen de 30 dagen geleverd, dan kan een bijkomende termijn worden afgesproken tussen koper en verkoper.

5.5 Indien, ondanks alle zorg door verkoper, de bezorging van het bestelde door derde niet conform opdracht verkoper wordt cq zijn uitgevoerd (inclusief allokatie anders dan adres opgegeven door koper) berust de onderzoeks plicht geheel bij koper, eventueel ondersteund door verkoper (Tracecode). Vergoeding van goederen welke niet conform opdracht door verkoper zijn uitgevoerd door derde, zullen worden vergoed conform voorwaarde van deze derde door deze derde. Dutch Digital Works is niet aansprakelijk voor allocatie van de goederen.

5.6 Ondanks de zorg door Dutch Digital Works besteed aan modificatie van door de verkoper aangeboden producten voor modificatie, kan Dutch Digital Works geen garantie bieden op eventuele aanwezige stof of ander materiaal op de sensor na de modificatie. (grondslag voor dit artikel is het gevolg van eventuele stof of ander materiaal reeds aanwezig in de camera en het verwijderde stofwis element ).

5.6a Als gevolg van de modificatie is de stof verwijderings functie van de camera gedeactiveerd cq verwijderd. Hierdoor zal stof niet langer van de filters of sensor worden verwijderd.  Koper gaat, door het accepteren van onze voorwaarde, akkoord met eventueel op de sensor aanwezige of verzamelde stof en zal daarom ook geen reden zijn om aanspraak te maken op onze garantie voorwaarden.

5.7 Levering van Filters. Levering van Filters afkomstig uit landen buiten de EU kunnen slechts geretouneerd worden als aangetoond is dat deze niet aan het gevraagde doel voldoen. In deze gevallen zal er echer geen restitutie plaats vinden maar is de verkoper verplicht gelijkwaardig aan bestelde goederen te leveren.

5.8 Spoed opdrachten (leveringen binnen 5 werkdagen) zullen worden behandeld tegen additionele kosten (€ 75,00).

  1. Verzakingsrecht

6.1 Het verzakingsrecht is enkel van toepassing voor de aankoop via de webshop door natuurlijke personen of rechtspersonen die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, deze producten verwerven of gebruiken.

6.2 De Wet betreffende de Marktpraktijken en Consumenten bescherming, laat de consument toe om binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van het product de verkoper te berichten dat hij van de verkoop afziet, echter met inachtname van het gesteld onder artikel 4.3.

6.3 Artikel 6.2 is niet van toepassing op producten die als defect of anderzins ondeugdelijk  door Dutch Digital Works worden aangeboden cq verkocht.

6.4 De goederen moeten dan binnen dezelfde termijn op kosten van de koper in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, zonder enig afgedrukte band, noch stickers, noch enig schrijven op de doos, samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en (een kopie van) de factuur/leveringsbon teruggestuurd worden naar:

Dutch Digital Works

t.a.v. Dirk van den Herik

Noorder Leidsevaart 13

2182NA Hillegom

 

Originele verpakking(en) waar op geschreven is of voorzien zijn van transport en/of andere stickers, worden niet aangenomen.

6.4 Onvolledige, beschadigde, door de consument gebruikte of bevuilde goederen worden niet teruggenomen.

6.5 Ten laatste 30 dagen na aanvaarding van de terugzending zal de verkoper de eventueel betaalde sommen terugstorten, uitgezonderd de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen (cfr. artikelen 5.3 en 6.3).

6.6 In het geval van artikel 6.5 de verkoper na 30 dagen na aanvaarding van de terugzending niet is overgegaan tot terugbetaling, is de verkoper, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling , een moratoire intrest verschuldigd voor laattijdige betaling van 1 % per maand en een schadevergoeding van 10% met een minimum van 50,00 €.

6.7 Ex artikel 47 §4, 2° & 3° Wet van 6 april 2010 betreffende de Marktpraktijken en Consumenten bescherming, is het verzakingsrecht niet van toepassing op :

– de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen

– de levering van audio- en video-opnamen en computer-programmatuur waarvan de verzegeling door de consument is verbroken;

6.8 Voor goederen welke zijn verkregen via een zogenaamde Veiling of auction vervalt het retourneer recht.

 

  1. Privacy

 

7.1 Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen door de verkoper en bewaard in uw persoonlijke rekening om de verkoper toe te laten uw transactie correct uit te voeren. Eenmaal deze gegevens zijn opgeslagen, zullen uw latere transacties sneller verlopen.

7.2 De verkoper leeft de Nederlandse wet met betrekking tot het verwerken van persoonlijke gegevens na. Deze wet bepaalt dat de persoon of het bedrijf die gegevens verzamelen, de toestemming moeten hebben van de persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, dat de gegevens relevant, juist en correct moeten zijn en dat ze moeten verzameld worden voor specifieke, duidelijke en wettelijke doeleinden. De persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, moet er toegang toe hebben en het recht de informatie die hem/haar betreft te wijzigen.

7.3 De verkoper verbindt zich ertoe om geen enkele persoonlijke informatie door te geven aan andere organisaties met al dan niet commerciële doeleinden.

 

  1. Toepasselijk recht

 

8.1 De verkoop waarop de huidige verkoopsvoorwaarden betrekking hebben, is onderworpen aan het Nederlandse recht.

  1. Garantie

9.1 Voor gemodificeerde nieuwe camera’s vervalt de orginele Canon garantie tenzij anders overeengekomen.

9.2 Voor refurbished  gemodificeerde camera’s geldt een garantie periode van 3 maanden ingaande op de dag van levering en is beperkt tot de handelingen verricht door verkoper en overeengekomen met de koper.

9.3 Bij geconstateerde gebreken aan geleverde goederen welke zijn bevestigd door Dutch Digital Works en niet conform specificatie op de website zijn, geldt een herstel volgens specificatie op de website gedurende de overeengekomen garantie periode.

9.4 Ten behoeve van herstel zullen zoveel mogelijk orginele onderdelen (OEM) worden gebruikt, echter in afwijkende gevallen kan voor een alternatief (niet OEM) worden gekozen waarbij het functioneren volgens specificatie op de website zal blijven geborgd.

9.5 Onder garantie wordt verstaan, herstellen van gebreken welke het functioneren van het toestel herstellen.

9.6 Onder Garantie wordt gedekt: Arbeidsloon. Indien voor herstel van het toestel onderdelen nodig zijn, zal hiervoor alleen het onderdeel (of onderdelen) in rekening worden gebracht.

9.7 uitgesloten van garantie zijn alle delen welke onderhevig zijn aan slijtage. Hieronder vallen bijvoorbeeld sluiters, spiegels, roterende knoppen etc.

10. Overige bepalingen

10.1 door akkoord te gaan met deze voorwaarden neemt de koper afstand van alle rechten en eventuele cashback acties die door de orginele fabrikant, van genoemde producten op deze site, worden aangeboden.